|

Bảo trì

04-01-2019

Lập kế hoạch bảo dưỡng ngăn ngừa sự cố hàng tháng, quý, năm.

Hướng dẫn Bảo trì tổng quát hệ thống M&E.

Xác định hư hỏng và sửa chữa.

 

Hệ thống lạnh VRV của văn phòng Microsoft việt nam đuợc bảo trì định kỳ bởi WACE:

 

 

he thong lanh

Bình Luận

back to top