|

Tư vấn chủ đầu tư

04-01-2019

Dự trù kinh phí lắp đặt ban đầu.

Ước tính chi phí vận hành.

Tư vấn lựa chọn thiết bị.

Thẩm định công trình: Phân tích sai sót kỹ thuật của công trình.

 

Aria Resoft đuợc thẩm định kỹ thuật bởi WACE:

Aria Resoft

Bình Luận

back to top